uitnodiging algemene ledenvergadering

uitnodiging algemene ledenvergadering donderdag 19 april  2018 om  19.30 uur Uitnodiging aan alle leden voor de algemene ledenvergadering van IJsbaan de Klaarbeek

Locatie: Clubgebouw p/a Schaatsenrijder 10 , Epe
Datum: Donderdag 19 april 2018
Tijd: 19.30 uur
Agenda

Opening
Vorige notulen algemene ledenvergadering d.d. 19-04-2017
Ingekomen stukken / uitgaande stukken
Mededelingen
Voorstel wijziging statuten + stemmen
Algemeen jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag
Benoeming kascontrole commissie volgend boekjaar
Rondvraag
Sluiting